Hướng dẫn khắc phục lỗi “Unable to connect to database: Too many connections”

Lỗi “Unable to connect to database: Too many connections” không thường xuyên xảy ra, nếu bạn thấy xuất hiện lỗi này khi đăng nhập website của bạn nghĩa là số lượng người truy cập vào MySQL vượt quá số lượng cho phép dẫn tới ko thể truy cập được.

Unable to conect to database server

Bạn cần SSH vào VPS rồi tìm file my.cnf, thông thường file này nằm ở /etc/my.cnf

[root@vps /]# find / -name my.cnf
/etc/my.cnf

Sau đó bạn mở file tìm được lên

vi /etc/my.cnf

Bạn thêm dòng 2 dòng màu đỏ vào, tuy nhiên ko nên để giới hạn quá cao (~300) nó sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của server, sau bấm lưu lại.

[mysqld] innodb_file_per_table=1 
default-storage-engine=MyISAM 
performance-schema=0 
max_allowed_packet=64M
set-variable=max_connections=150  (số lượng kết nối tối đa)
set-variable=max_user_connections=20 (số lượng kết nối trên mỗi user)

Khởi động lại MySQL để cập nhật cấu hình mới.

service mysql restart hoặc service mysqld restart

Bây giờ bạn hãy truy cập lại xem đã được chưa nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0387 109 109
Chat Zalo