Hướng dẫn cài đặt Yarn trên CentOS 7 server

1, Khái niệm

Yarn là ứng dụng quản lý dependencies nhanh chóng. Nó được thiết kế để lưu vào bộ nhớ cache các package tải xuống mà không cần phải tải xuống lần nữa. Là một chương trình an toàn và đáng tin cậy với tất cả các hoạt động để tăng cường sử dụng tài nguyên và đẩy nhanh thời gian cài đặt.

Ở bài này, DGsolution sẽ giúp các bạn cài đặt ứng dụng Yarn trên CentOS 7 VPS hoặc Dedicated Server. Các bạn cùng tìm hiểu nhé.

2, Hướng dẫn cách thực hiện cài đặt Yarn trên CentOS 7 server

2,1 Cài đặt Yarn

Để cài đặt Yarn, bạn cần cài đặt Node.js trên server. Trước hết, hãy thực hiện các lệnh dưới đây để định cấu hình kho lưu trữ Nodesource theo yêu cầu, sau đó cài đặt Node.js:

$ sudo curl –silent –location https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | sudo bash –

$ sudo yum install nodejs

Sau đó, thực hiện các lệnh bên dưới để kích hoạt kho lưu trữ cho Yarn và nhập khóa GPG:

$ sudo curl –silent –location https://dl.yarnpkg.com/rpm/yarn.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/yarn.repo

$ sudo rpm –import https://dl.yarnpkg.com/rpm/pubkey.gpg

Bạn thêm kho lưu trữ Yarn, chạy lệnh dưới đây để xác nhận cài đặt:

$ sudo yarn –version

Lệnh này sẽ cho bạn kết quả hiển thị số phiên bản Yarn:

1.10.1

2,2 Sử dụng ứng dụng Yarn

2,2,1 Tạo một dự án qua Yarn

Bạn có thể dễ dàng tạo một dự án qua Yarn bằng lệnh init. Ví dụ: để tạo một dự án có tên my_project, hãy sử dụng lệnh bên dưới:

1 $ sudo yarn init my_project

Nó sẽ cung cấp cho bạn một tập lệnh mới với một số câu hỏi như:

yarninitv1.10.1

questionname (vagrant): Linuxize

questionversion (1.0.0): 0.0.1

questiondescription: TestingYarn

questionentrypoint (index.js):

questionrepositoryurl:

questionauthor: Linuxize

questionlicense (MIT):

questionprivate:

successSavedpackage.json

Donein 20.18s.

Bạn trả lời các câu hỏi tương ứng hoặc nhấn ENTER để câu trả lời về giá trị mặc định. Khi bạn trả lời hết câu hỏi, tập lệnh trên sẽ nhắc việc tạo tệp package.json mới. Tệp này sẽ chứa tất cả các chi tiết được cung cấp và có thể được chỉnh sửa bất kỳ lúc nào.

2,2,2 Thêm dependencies vào Yarn

Bạn phải kết hợp package vào các phần dependencies trước khi có thể sử dụng khi có một package quan trọng. Yarn cho phép bạn thêm package một cách dễ dàng. Lệnh thêm một package mới có hai dạng:

Dạng đầu tiên cho phép bạn có thể chỉ định tên package

$ sudo yarn add [package_name]

Trong khi dạng thứ hai, được sử dụng để thêm phiên bản hoặc thẻ cụ thể cho package:

$ sudo yarn add [package_name]@[version_or_tag]

Cả hai lệnh sẽ thêm package được chỉ định và cập nhật các tệp fiber.lock và package.json, có liên quan đến dự án cụ thể đó

2,2,3 Nâng cấp một dependency

Lệnh sử dụng để nâng cấp Yarn dependencies giống như với lệnh thêm dependencies. Lệnh này có dạng như sau:

$ sudo yarn upgrade [package_name]

Hoặc

$ sudo yarn upgrade [package_name]@[version_or_tag]

Cả hai lệnh đều sẽ nâng cấp chỉ định dependencies để lên phiên bản mới nhất dựa trên phạm vi phiên bản trong tệp package.json của bạn

2,2,4 Loại bỏ dự án dependency

Khi bạn muốn xóa dependencies của dự án, chỉ cần thực hiện lệnh bên dưới

$ sudo yarn remove [package_name]

Lệnh này sẽ loại bỏ chỉ định dependencies và cập nhật các tệp yarn.lock và package.json

2,2,5 Thực hiện các dependencies của dự án

Bạn muốn triển khai tất cả các dependencies dự án có sẵn như được chỉ định trên tệp package.json. Bạn thực hiện lệnh bên dưới:

$ sudo yarn

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây:

$ sudo yarn install

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0387 109 109
Chat Zalo