Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên CentOS 7

MongoDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và miễn phí. Nó là loại cơ sử dữ liệu NoSQL hàng đầu thường được sử dụng trong các ứng dụng web hiện đại. Nó không yêu cầu một lược đồ được xác định trước. Cấu trúc dữ liệu có thể được thay đổi theo thời gian. Trong bài viết này DGsolution sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt MongoDB trên CentOS 7 nhé.

Hướng dẫn cài đặt MongoDB với trình quản lý gói YUM

Bước 1: Tạo tệp /etc/yum.repos.d/mongodb-org-4.4.repo cho MongoDB.

1
vi /etc/yum.repos.d/mongodborg4.4.repo

Sau đó thêm nội dung sau:

[mongodb-org-4.4]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.4/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc
Bạn lưu lại và thoát ra.
Bước 2: Cài đặt MongoDB
1
yum install y mongodborg

Bước 3: Enable service và kiểm tra kết nối.

1
2
3
4
systemctl start mongod.service
systemctl enable mongod.service
mongo
exit

Bước 4: Cấu hình MongoDB

mongo

Bạn nhập vào thông tin sau:

db.createUser({
user: "dgsolution_us",
pwd: "DGsolutionmongo@123",
roles: [
{
role: "readWrite",
db: "dg_db"
}
]
});
      Sau khi tạo xong bạn thoát khỏi Mongo và chỉnh file mongodb.conf như sau
Hoặc file
vi /etc/mongodb.conf

Tiếp theo, bạn sửa nội dung:

security:
authorization: enabled
# network interfaces
net:
port: 27017
bindIp: 127.0.0.1
systemctl restart mongod.service
Như vậy là các bạn đã cấu hình MongoDB thành công rồi đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0387 109 109
Chat Zalo