• START

  SSD NVME
  1.5 GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 1
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  55.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • STARTUP

  SSD NVME
  2 GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 2
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  65.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • CÁ NHÂN

  SSD NVME
  3 GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 2
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  82.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • CÁ NHÂN ++

  SSD NVME
  4 GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 3
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  99.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • Doanh Nghiệp 1

  SSD NVME
  6GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 4
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  145.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • Doanh nghiệp 2

  SSD NVME
  10GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 7
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  199.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • WINDOWS 01

  SSD NVME
  1600MB
  Băng thông
  70 GB/tháng
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 3
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  115.000đ
  x 12 tháng

  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • WINDOWS 02

  SSD NVME
  2500MB
  Băng thông
  100 GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 5
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  175.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • RESELLER LINUX #1

  SSD NVME
  15GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 50
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  329.000đ
  x 12 tháng

  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • RESELLER LINUX #2

  SSD NVME
  25GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 100
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  450.000đ
  x 12 tháng

  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ