Cách sửa lỗi kết nối FTP trên Directadmin

Bạn đã tạo user và pass cho tài khoản FTP nhưng không đăng nhập được. Để khắc phục lỗi này, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

1. SSH vào VPS và vào thư mục root

cd /root

2. Dùng lệnh nano để tạo file fix-ftp.sh

nano file-fpt.sh

3. Copy nội dung bên dưới và paste vào file fix-ftp.sh

#!/bin/sh

PF=/etc/proftpd.passwd

cd /usr/local/directadmin/data/users
for u in `ls`; do
{
if [ ! -d $u ]; then
continue;
fi

SHADOW=/home/$u/.shadow
if [ ! -e $SHADOW ]; then
continue;
fi

#make sure it doesn't already exist
COUNT=`grep -c -e "^${u}:" $PF`
if [ "$COUNT" -ne 0 ]; then
continue;
fi

UUID=`id -u $u`
UGID=`id -g $u`

echo "${u}:`cat /home/$u/.shadow`:${UUID}:${UGID}:system:/home/${u}:/bin/false";

};
done;

4. Lưu lại file sau đó chmod cho file fix-ftp.sh

chmod +x fix_ftp.sh

5. Chạy lệnh

./fix_ftp.sh >> /etc/proftpd.passwd

making sure to use 2 > characters (>>) and not just 1, as using just 1 would delete whatever was previously there (which is a bad thing if there are any ftp@domain.com accounts).

Chú ý

Hãy chắc chắn rằng bạn đã set đúng quyền cho file /etc/proftpd.passwd là root:ftp:

Nếu chưa phân quyền cho file proftpd.passwd bạn có thể làm theo cách sau:

chown root:ftp /etc/proftpd.passwd
chmod 640 /etc/proftpd.passwd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0387 109 109
Chat Zalo